Xaloc Viatges

Avís legal


Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa Xaloc club de viatges S.A. l'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

L'accés a aquest lloc web no suposa cap tipus de relació comercial entre Xaloc Viatges i l'usuari, donat que la web té caràcter merament informatiu.

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en aquesta.

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, poden substituir, completar i/o modificar les condicions generals publicades a la web, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

Denominació social: Xaloc club de viatges S.A.
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 28.717, llibre 115, full B-139.720, inscripció 1.ª,07/02/96
Número d'identificació fiscal: A-61011235
Títol - llicència número: GC680
Domicili social: C/ Vic, 22 – Montmeló - Barcelona
Adreça electrònica: info@xalocviatges.com
Telèfon: 937561600

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

El propietari d'aquesta web i el seu contingut és Xaloc Viatges. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d'aquesta web sense la corresponent autorització dels seus propietaris.

Xaloc Viatges es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís. La informació remesa en aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

Xaloc Viatges declina qualsevol responsabilitat contractual o extra contractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole al no poder garantir al 100% l'absència de virus ni d'altres elements a la web.

Condicions d'Utilització de la Web

Xaloc Viatges ofereix a la seva web informació relacionada amb el tipus d'activitat, productes i serveis que realitza, en els terminis i condicions que es concreten en aquesta.

Xaloc Viatges es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva web, podent limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. Especialment, Xaloc Viatges es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l'accés a la seva web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Xaloc Viatges que, al seu criteri, disminueixin o anul•lin els nivells de seguretat adoptats per al bon funcionament de la web.

Política de Protecció de Dades Personals

Xaloc Viatges manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus Clientes, comprometent-se a la protecció d'aquestes.

En aquest sentit, l'agència garanteix als seus clients, en els termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor, on s'emmagatzemen i es tracten aquestes dades, gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar l' accés a aquestes per part de tercers no autoritzats.

De la mateixa manera, l'agència garanteix als seus clients que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu oportunes de seguretat a les seves instal•lacions, sistemes i fitxers, conforme al establert al Reial Decret 994/1999, de l'11 de juny, pel que s'aproven les Mesures de Seguretat aplicables a fitxers Automatitzats amb Dades de Caràcter Personal i altres normatives de desenvolupament.

Les dades personals facilitades pels clients poden ser registrades en un fitxer automatitzat. El client autoritza expressament a l'agència que aquestes dades puguin ser cedides o, en cas necessari, facilitades a tercers que formin part del grup d'empreses al que l'agència pertany, amb l'única finalitat que el client pugui rebre informacions publicitàries sobre productes, serveis, ofertes o promocions especials relacionades amb l'activitat de l'agència.

D'acord amb la legislació vigent, tots els clients de Xaloc Viatges tenen el dret d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercir aquests drets, els clients poden dirigir-se per correu postal a l'adreça c/Vic, 22 Montmeló – Barcelona, o enviar un correu electrònic a l'adreça info@xalocviatges.com

Pel bon compliment dels seus serveis, Xaloc Viatges es troba obligada a facilitar determinades dades dels seus clients (nom, adreça, telèfon, etc.) a altres empreses que col•laboren amb la prestació dels serveis ( tals com transportistes, corresponsals, establiments hotelers, etc.). En tots els casos, les dades que es faciliten són les estrictament necessàries per l'activitat concreta que es vagi a realitzar.